Joomla ,

Атестація методики виконання вимірювань

Перегляди: 927

ДП «Одесастандартметрологія» надає послуги з розробки та атестації методик виконання вимірювань на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» №113 / 98-ВР від 11.02.1998 р та ГОСТ 8.010-99 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методики виконання вимірювань. Основні положення".

Методика виконання вимірювань (МВВ) - сукупність операцій і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з відомою похибкою.

Атестація методики виконання вимірювань - процедура встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, що ставляться до неї.

МВВ розробляють і застосовують з метою забезпечення виконання вимірювань з похибкою (або невизначеністю), що не перевищує необхідної або прописаної характеристики. Розробку МВВ здійснюють на основі вихідних даних, які включають: призначення МВВ, вимоги до діапазону і похибки вимірювань, умови вимірювань, інші вимоги до МВВ, а також вимоги до параметрів об'єкта контролю, значення яких контролюються на основі вимірів.

У призначенні МВВ вказують:

 • область застосування (об'єкт вимірювання, у тому числі найменування продукції і контрольованих параметрів, а також область використання - в сферах поширення державного метрологічного контролю та нагляду, або поза цих сфер);
 • найменування (при необхідності розгорнуте визначення) вимірюваної величини;
 • характеристики вимірюваної величини (діапазон і частотний спектр, значення неінформативних параметрів і т. п.);
 • характеристики об'єкта вимірювань, якщо вони можуть впливати на похибку вимірювань (вихідний опір, жорсткість в місці контакту з датчиком, склад проби і т. п.).

  У призначенні МВВ вказують:

   Розробка МВВ, як правило, включає:
  • вибір методу і засобів вимірювань (і тому числі стандартних зразків, атестованих сумішей), допоміжних та інших технічних засобів;
  • встановлення послідовності і змісту операцій при підготовці і виконанні вимірів, обробці проміжних результатів і обчислень остаточних результатів вимірювань;
  • встановлення приписаних характеристик похибки вимірювань;
  • розробку нормативів і процедур контролю похибки одержуваних результатів вимірювань;
  • розробку документа на МВВ;
  • метрологічну експертизу проекта документу на МВВ;
  • атестацію МВВ;
  • стандартизацію МВВ.

   Атестація та стандартизація МВВ можуть виконуватися як самостійні роботи. МВВ, що використовуються в сфері поширення державного метрологічного контролю і нагляду, підлягають обов'язковій атестації.

   При позитивних результатах атестації документ, що регламентує МВВ, затверджують в установленому порядку.

   Для методики виконання вимірювань, застосовуваної у сфері поширення державного метрологічного контролю і нагляду, оформлюють свідоцтво про атестацію МВВ.

   Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки - дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування.

   Завданнями державної метрологічної атестації (ДМА) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) є:

   • визначення та встановлення відповідності метрологічних характеристик ЗВТ вимогам технічного завдання (ТЗ) на розробку та іншим нормативним документам (НД), які поширюються на відповідні ЗВТ;
   • перевірка правильності вибору методів і засобів повірки ЗВТ, вказаних в експлуатаційних документах;
   • перевірка методики повірки;
   • встановлення придатності ЗВТ до застосування.

   Державній метрологічній атестації підлягають засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд.

   Державний метрологічний нагляд за засобами вимірювальної техніки поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час:

   • робіт по забезпеченню охорони здоров'я;
   • робіт із забезпечення захисту життя і здоров'я громадян;
   • контролю якості та безпеки продуктів харчування і лікарських засобів;
   • контролю за станом навколишнього природного середовища;
   • контролю безпеки умов праці;
   • геодезичних та гідрометеорологічних роботах;
   • торгівельно-комерційних операціях і розрахунках між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), в тому числі, в сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку;
   • податкових, банківських і митних операціях;
   • обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведуть підприємства, організації та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
   • робіт, пов'язаних з державною реєстрацією земельних ділянок і нерухомого майна;
   • робіт із забезпечення технічного захисту інформації, необхідність яких визначена законодавством;
   • робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя;
   • робіт з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг;
   • реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

   Державній метрологічній атестації підлягають засоби вимірювальної техніки, для яких немає необхідності в проведенні державних випробувань, а саме:

   • засоби вимірювальної техніки, які виготовляються в Україні одиничними зразками або дрібними партіями і не призначені для серійного виробництва;
   • експериментальні (дослідні) зразки засобів вимірювальної техніки, виготовлені під час науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які передають в експлуатацію;
   • вбудовані вимірювальні канали виробів, які за своїм прямим функціональним призначенням не є засобами вимірювальної техніки;
   • одиничні зразки серійно випущених засобів вимірювальної техніки, які використовуються в умовах або режимах експлуатації, відмінних від наведених в документації на ці засоби вимірювальної техніки, або для яких необхідно встановити індивідуальні метрологічні характеристики;
   • засоби вимірювальної техніки, які імпортуються в Україну одиничними зразками або дрібними партіями.

   Засоби вимірювальної техніки подаються на державну метрологічну атестацію разом з такими документами::

   • технічним завданням на розробку ЗВТ або документом, що його замінює;
   • експлуатаційними документами;
   • технічними умовами (якщо в ТЗ передбачена їх розробка);
   • проектом програми і методики державної метрологічної атестації;
   • проектом методики повірки ЗВТ, як окремим документом або розділом експлуатаційних документів.

   На засоби вимірювальної техніки, що ввозяться на територію України, експлуатаційні документи подають як комплект документів фірми-виробника до відповідного ЗВТ та (або) експлуатаційні документи, розроблені на підставі документів фірми-виробника з урахуванням вимог ГОСТ 2.601 та інших чинних НД.

   Засоби вимірювальної техніки, які пройшли державну метрологічну атестацію і допущені до використання, підлягають під час експлуатації і після ремонту повірці, відповідно до методики, зазначеної у свідоцтві про державну метрологічну атестацію.

   Свідоцтво про державну метрологічну атестацію зберігають на протязі всього періоду експлуатації відповідного засобу вимірювальної техніки.

   Ми раді співпрацювати з Вами!

Обрати мову