Joomla ,

Словник термінів

Перегляди: 709

Наші фахівці підібрали для Вас найбільш важливі терміни, знання яких допоможе в освоєнні діяльності нашого підприємства!

 

Термін Значення
Акредитація Офіційне визнання того, що випробувальна лабораторія правомірна здійснювати випробування або конкретні типи випробувань продукції. Процедура, за допомогою якої уповноважений відповідно до законодавчих актів орган офіційно визнає можливість виконання випробувальною лабораторією / органом по сертифікації конкретних робіт у заявленій галузі
Акредитуючий орган Орган, який керує системою акредитації і проводить акредитацію організацій, що є об'єктами акредитації в керованій ним системі акредитації
Атестація організації Перевірка організації з метою визначення її відповідності встановленим вимогам (критеріям) акредитації
Державний еталон одиниці величини Еталон одиниці величини, який визнаний рішенням уповноваженого на те державного органу в якості вихідного на території держави
Методика випробувань Технічна процедура для визначення однієї або декількох специфічних характеристик матеріалу або виробу
Нормативний документ Документ, в якому викладені встановлені в процесі стандартизації правила, принципи, характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їх результатів, доступні широкому колу зацікавлених в ньому користувачів
Сертифікат якості Свідоцтво, яке засвідчує якість фактично поставленого товару та його відповідність умовам контракту / договору. В даному сертифікаті дається характеристика товару або підтверджується відповідність товару певним стандартам / технічним умовам замовлення
Сертифікат відповідності Сертифікат відповідності - документ, що підтверджує відповідність продукції національним стандартам України (ГОСТ, ДСТУ, ТУ) .Регістріруется в національній системі сертифікації УкрСЕПРО. Товари, що підлягають обов'язковій сертифікації визначають Постанова Кабінету Міністрів України №446 від 15.05.2088 та Наказ Держспоживстандарту № 28 від 01.02.2005
Сертифікація Діяльність третьої сторони , незалежної від виробника / продавця і споживача продукції , з підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам
Стандартизація Діяльність щодо встановлення правил і характеристик з метою їх добровільного багаторазового використання , спрямована на досягнення впорядкованості в сферах виробництва і обігу продукції і підвищення конкурентоспроможності продукції , робіт або послуг
Єдність вимірювань стан вимірювань , що характеризується тим , що їх результати виражаються в узаконених одиницях , розміри яких у встановлених межах рівні розмірам одиниць , відтвореним первинними еталонами , а похибки результатів вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі
Фізична величина одна з властивостей фізичного об'єкта , загальна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів , але в кількісному відношенні індивідуальне для кожного з них
Вимірювання сукупність операцій із застосування технічного засобу , що зберігає одиницю фізичної величини , що забезпечують знаходження співвідношення вимірюваної величини з її одиницею і отримання значення цієї величини
Засіб вимірювань технічний засіб, призначений для вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики відтворюють і ( або ) зберігають одиницю величини , розмір якої приймається незмінним в межах встановленої похибки протягом відомого інтервалу часу
Повірка сукупність операцій , які виконуються з метою підтвердження відповідності Засобів вимірювальної техніки метрологічним вимогам
Первинна повірка засобів вимірювальної техніки Повірка , виконувана при випуску з виробництва або після ремонту , а так само при ввезенні засоби вимірювальної техніки з - за кордону партіями , при продажу
Періодична повірка засобів вимірювальної техніки Повірка засобів вимірювальної техніки , що перебувають в експлуатації або на зберіганні , виконувана через встановлені інтервали часу
Позачергова повірка засобів вимірювальної техніки Повірка засобу вимірювань , що проводиться до настання терміну його черговий періодичної повірки
Інспекційна повірка засобів вимірювальної техніки Повірка , що проводиться органом державної метрологічної служби при проведенні державного нагляду за станом і застосуванням засобів вимірювань
Комплектна перевірка засобів вимірювальної техніки Повірка , при якій визначають метрологічні характеристики засобу вимірювань , властиві йому як єдиного цілого
Поелементна повірка засобів вимірювальної техніки Повірка , при якій значення метрологічних характеристик засобу вимірювань встановлюються по метрологічних характеристик його елементів і частин
Вибіркова перевірка засобів вимірювання Повірка групи засобів вимірювальної техніки , відібраних з партії випадковим чином , за результатами якої судять про придатність партії
Калібрування засобів вимірювальної техніки Сукупність операцій , що встановлюють співвідношення між значенням величини , отриманим за допомогою даного засобу вимірювань і відповідним значенням величини , певним за допомогою еталона з метою визначення дійсних метрологічних характеристик цього засобу вимірювань
Точність засоби вимірювальної техніки характеристика якості засобу вимірювань , що відображає близькість його похибки до нуля
Еталон одиниці величини технічний засіб, призначений для передачі , зберігання і відтворення одиниці величини
Засіб вимірювальної техніки Узагальнююче поняття , що охоплює технічні засоби , спеціально призначені для вимірювань
Засіб вимірювань Технічне засіб, призначений для вимірювань , має нормовані метрологічні характеристики , що відтворює і ( або ) зберігає одиницю фізичної величини , розмір якої приймають незмінним ( в межах встановленої похибки ) протягом відомого інтервалу часу
Методика виконання вимірювань Встановлена сукупність операцій і правил при вимірюванні , виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з гарантованою точністю відповідно до прийнятого методом
Еталон одиниці фізичної величини Засіб вимірювань ( або комплекс засобів вимірювань ) , призначене для відтворення і ( або ) зберігання одиниці та передачі її розміру нижчим за повірочної схемою засобам вимірювань і затверджене як еталону в установленому порядку
Первинний еталон Еталон , що забезпечує відтворення одиниці з найвищою в країні ( в порівнянні з іншими зразками тієї ж одиниці ) точністю
Вторинний еталон Еталон , який одержує розмір одиниці безпосередньо від первинного еталона даної одиниці
Еталон порівняння Еталон , застосовуваний для звірень еталонів , які з тих чи інших причин не можуть бути безпосередньо звірити один з одним
Вихідний еталон Еталон , що володіє найвищими метрологічними властивостями ( в даній лабораторії , організації , на підприємстві ) , від якого передають розмір одиниці підлеглим еталонам і наявними засобам вимірювань
Робочий еталон Еталон , призначений для передачі одиниці робочим засобам вимірювань
Державний первинний еталон Первинний еталон , визнаний рішенням уповноваженого на те державного органу в якості вихідного на території країни
Національний стандарт Еталон , визнаний офіційним рішенням служити в якості вихідного для країни
Міжнародний еталон Еталон , прийнятий за міжнародною угодою в якості міжнародної основи для узгодження з ним розмірів одиниць , відтворюваних і збережених національними еталонами
Одиночний еталон Еталон , в складі якого є один засіб вимірювань ( міра , вимірювальний прилад , еталонна установка ) для відтворення та ( або ) зберігання одиниці
Груповий еталон Еталон , до складу якого входить сукупність засобів вимірювальної техніки одного типу , номінального значення або діапазону вимірювань , що застосовуються спільно для підвищення точності відтворення одиниці або її зберігання
Еталонний набір Еталон , що складається із сукупності засобів вимірювань , що дозволяють відтворювати і ( або ) зберігати одиницю в діапазоні , що представляють об'єднання діапазонів зазначених коштів
Зберігання еталона Сукупність операцій , необхідних для підтримки метрологічних характеристик еталона в встановлених межах
Еталонна база країни Сукупність державних первинних та вторинних еталонів , що являє основою єдності вимірювань в країні
Еталонна установка Вимірювальна установка , що входить до складу зразка
Повірочная установка Вимірювальна установка , укомплектована робочими еталонами і призначена для повірки робочих засобів вимірювань і підлеглих робочих еталонів
Повірочная схема для засобів вимірювань Нормативний документ , що встановлює супідрядність засобів вимірювань , що беруть участь в передачі розміру одиниці від еталону робочим засобам вимірювань ( із зазначенням методів і похибки при передачі )
Орган державної метрологічної служби Структурний підрозділ Держстандарту країни, здійснює метрологічний контроль і нагляд на закріпленій території
Державний інспектор із забезпечення єдності вимірювань Посадова особа Держстандарту країни, яка здійснює функції державного метрологічного контролю і нагляду на відповідній території
Метрологічна експертиза Аналіз і оцінювання експертами-метрологами правильності застосування метрологічних вимог, правил і норм, в першу чергу пов'язаних з єдністю і точністю засобів вимірювань
Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки Визнання метрологічною службою узаконеним для застосування засоби вимірювальної техніки одиничного виробництва ( або ввезеного одиничними екземплярами з-за кордону ) на підставі ретельних дослідженнях його властивостей
Сертифікація продукції Діяльність з підтвердження відповідності продукції ( послуг і інших об'єктів ) встановленим вимогам
Добровільна сертифікація засобів вимірювань Сертифікація , що проводиться на добровільних засадах за ініціативою виробника ( виконавця ) , продавця ( постачальника ) чи споживача засобів вимірювальної техніки
Сертифікаційні випробування засобів вимірювальної техніки Контрольні випробування засобів вимірювальної техніки проводяться з метою встановлення відповідності характеристик їх властивостей національним і ( або ) міжнародним нормативним документам
Обрати мову